חנינה כמה כן היא, נשיא המדינה קיבל את הסמכות לחון כל אדם בגין ענישה שקיבל בין אם מדובר בענישה שמשמעותה מאסר בפועל, בין אם מדובר בעבודות שירות, של"צ - שעות למען הציבור, פסילת רשיון נהיגה וכל סוג של עבירה.

הנשיא מוסמך לדון בכל שלב בשלבי המשפט לצורך החנינה, אולם מדיניות ידועה היא כי הנשיא לא נותן את החלטתו עד לסיום ההליכים המשפטיים.

כל אדם רשאי לפנות בבקשת חנינה לנשיא המדינה בעצמו או באמצעות מי מטעמו (בא כוחו או בני משפחה מדרגה ראשונה).

להלן סוגי הבקשות:

1. הקלה בעונשי מאסר: נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי מאסר, לרבות מאסר בעבודות שירות, או להמירם בעונשים אחרים. על פי המדיניות הנהוגה, בקשות להקלה בעונש מטופלות רק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים.

2. הקלה בפסילות רישיון נהיגה: נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי פסילת רישיון נהיגה שהוטלו על ידי בית משפט. על פי המדיניות הנהוגה, בקשות להקלה בעונש מטופלות רק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים.

3. הקלה בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית משפט: נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית משפט. על פי המדיניות הנהוגה בקשה תידון רק לאחר מיצוי הליכים במרכז לגביית קנסות.

4. הקלה בעונשי קנסות תעבורה: נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי קנסות שהוטלו על אדם בשל עבירות תעבורה. על פי המדיניות הנהוגה, בקשה תידון רק לאחר מיצוי הליכים במרכז לגביית קנסות .

5.  קיצור תקופות התיישנות או מחיקה של רישום פלילי: נשיא המדינה מוסמך לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה, שחלות על רישום פלילי הנובע מהחלטות בית משפט, אשר לא הסתיימו בזיכוי הנאשם.

6. קציבת מאסרי עולם: נשיא המדינה מוסמך לקצוב עונשי מאסר עולם ולהעמידם על תקופת מאסר מוגדרת. על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 המלצה לנשיא המדינה בנושא קציבת מאסרי עולם ניתנת על ידי ועדה בראשות שופט. עניינו של אסיר עולם לא יובא בפני הוועדה לפני שחלפו שבע שנים מיום מאסרו, וכשמדובר באסיר עולם הנושא עונש מאסר של שני מאסרי עולם מצטברים או יותר, לא יובא עניינו לדיון בוועדה בטרם יחלפו חמש עשרה שנות מאסר.

נשיא המדינה בבואו להחליט האם לתת חנינה למי שבקש אותה נותן משקל להמון סיבות אשר את חלקן אמנה עתה:

מצב בריאותי - קרי מצב בריאותו של מבקש החנינה או הקרובים אליו, בעיקר משתנשתנה המצב הבריאותי ומי שנתן את העונש לא היה ער למצב הבריאותי עליו נסמכת הבקשה.

מצב סציואוקונומי - שינוי במצבו הסוציואוקונומי של מבקש בקשת החנינה או מקורביו ו/או משפחתו, שינוי בעיקר אשר לא היה ידוע למי שנתן את העונש.

תרומה לציבור - תרומה מיוחדת של מבקשת הבקשה לתועלת הציבור, לדוגמא חייל אשר נתן מעצמו מעבר למצופה, מתנדב מד"א אשר הנו יוצא מן הכלל באופן התנדבותו וכיוצ"ב

כמובן שקיימות עוד עילות רבות לשם הצדקת חנינה מנשיא המדינה, לשם כך על המבקש חנינה לבחור בקפידה עורך דין אשר מתמחה בכתיבת בקשות חנינה, משרד עורך הדין משה ליפשיץ בעל ניסיון רב בעבודה אל מול מחלקת חנינות הן בבית הנשיא והן במשרד המשפטים.